Thay đổi vị trí của giá bán và giá khuyến mãi trong WooCommerce của wordpress

Thay đổi vị trí của giá bán và giá khuyến mãi trong WooCommerce của wordpress, thay đổi cho giá khuyến mãi đứng trước giá gốc :

Mã chèn vào funtions.php

add_filter( 'woocommerce_format_sale_price', 'invert_formatted_sale_price', 10, 3 );
function invert_formatted_sale_price( $price, $regular_price, $sale_price ) {
    return '<ins>' . ( is_numeric( $sale_price ) ? wc_price( $sale_price ) : $sale_price ) . '</ins> <del>' . ( is_numeric( $regular_price ) ? wc_price( $regular_price ) : $regular_price ) . '</del>';
}

 

The following hooked function code will display the Sale price before Regular price:

Display the Sale price before Regular price in WooCommerce

 

5/5 - (100 bình chọn)