Các khu vực chèn mã php của themes flatsome

Khu vực comment bình luận : ở file giao diện – sửa – comment.php

Khu vực menu dọc trái phải của wiget : 

\wp-content\themes\flatsome\inc\woocommerce\structure-wc-global.php ( wiget product sidebar ) tiêu đề menu đẹp

// Add Shop Widgets
function flatsome_shop_widgets_init() {

 register_sidebar( array(
  'name'     => __( 'Shop Sidebar', 'flatsome' ),
  'id'      => 'shop-sidebar',
  'before_widget' => '<aside id="%1$s" class="widget %2$s">',
  'after_widget' => '</aside>',
  'before_title' => '<h3 class="widget-title shop-sidebar">',
  'after_title'  => '</h3><div class="is-divider small"></div>',
 ) );

 register_sidebar( array(
  'name'     => __( 'Product Sidebar', 'flatsome' ),
  'id'      => 'product-sidebar',
  'before_widget' => '<aside id="%1$s" class="widget %2$s">',
  'after_widget' => '</aside>',
  'before_title' => '<h3 class="widget-title shop-sidebar">',
  'after_title'  => '</h3><div class="is-divider small"></div>',
 ) );

\wp-content\themes\flatsome\inc\functions\function-setup.php – khu vực wiget sidebar tin tức – tiêu đề menu đẹp

 register_sidebar( array(
  'name'     => __( 'Sidebar', 'flatsome' ),
  'id'      => 'sidebar-main',
  'before_widget' => '<aside id="%1$s" class="widget %2$s">',
  'after_widget' => '</aside>',
  'before_title' => $title_before.'<h3 class="widget-title '.$title_class.'"><span>',
  'after_title'  => '</span></h3>'.$title_after,
 ) );


  register_sidebar( array(
  'name'     => __( 'Footer 1', 'flatsome' ),
  'id'      => 'sidebar-footer-1',
  'before_widget' => '<div id="%1$s" class="col pb-0 widget %2$s">',
  'after_widget' => '</div>',
  'before_title' => '<h3 class="widget-title">',
  'after_title'  => '</h3><div class="is-divider small"></div>',
 ) );


  register_sidebar( array(
  'name'     => __( 'Footer 2', 'flatsome' ),
  'id'      => 'sidebar-footer-2',
  'before_widget' => '<div id="%1$s" class="col pb-0 widget %2$s">',
  'after_widget' => '</div>',
  'before_title' => '<h3 class="widget-title">',
  'after_title'  => '</h3><div class="is-divider small"></div>',
 ) );

Khu vực tin tức blog chỉnh sửa danh mục : /themes/flatsome/inc/shortcodes/blog_posts.php – chỉnh tin tức đẹp

Khu vực chèn thông số block sản phẩm : \wp-content\themes\flatsome\inc\shortcodes\ux_products.php

Khu vực chèn vào chi tiết sản phẩm : /themes/flatsome/woocommerce/content-product.php

Flatsome: Editing flatsome/woocommerce/content-product.php
Flatsome: Editing flatsome/inc/shortcodes/ux_products.php

khu vực chỉnh trang blog tin trái : Editing flatsome/template-parts/posts/layout-left-sidebar.php

Khu vực chỉnh trang blog phải : flatsome/template-parts/posts/layout-right-sidebar.php

Khu vực chỉnh trang sản phẩm custom page : wp-content/themes/flatsome/woocommerce/content-single-product-custom.php

Khu vực chỉnh phần thẻ mô tả mục danh mục blog tin tức Flatsome: blog_posts.php (inc/shortcodes/blog_posts.php)

Khóa file website wp-config.php để tránh lỗi
define( ‘DISALLOW_FILE_EDIT’, true );
define(‘DISALLOW_FILE_MODS’,true);
Cách chèn shortcode vào php đơn giản :
<?php echo do_shortcode(‘[post_tags]’); ?>

Chèn thuộc tính text vào mục blog : Editing flatsome/inc/shortcodes/blog_posts.php

<h7><?php the_field('dientich'); ?> </h7><h8><?php the_field('huong'); ?></h8><h9><?php the_field('gia_tien'); ?></h9>

Khu vực chèn ở bài viết rieng mục blog : Editing flatsome/template-parts/posts/content-single.php

Ngày đăng : <?php echo get_the_date(); ?>

Diện tích : <h7><?php the_field(‘dientich’); ?> </h7> Hướng : <h8><?php the_field(‘huong’); ?></h8>Giá tiền : <h9><?php the_field(‘gia_tien’); ?></h9>

Editing flatsome/template-parts/posts/partials/entry-image.php – sửa bài viết chính mục ảnh đại diện bài

khu vực nút mua hàng : \themes\flatsome\woocommerce\global\quantity-input.php

<div class=”quantity buttons_added”>

5/5 - (100 bình chọn)